سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

احتیـــــــ ـــ ــاط(!)

בر ایــטּشهـــر لـاکـرבار

همـــﮧ کوچــه بــاغ هـــاےعـــاشقــے

بــــﮧ اتـــوبــاטּتنهـــایــےوصـــل مــےشـونـــــــב!!!

توىِ "زنـــدگـيت"

جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باش که :

اگه يکي از پُشت چشماتو گرفت ،

فقط يه نفر تو ذهــــــــــــنت بياد ،

نه چــــــــــــند نـــــــــــــفر ....!

وقـتــے مــرا בر آغـــــوش مــے گـرفــت ؛

{ چشــــمـانــش } را مــےبســـت!

نمــےבانــــمـ از احســـاس زیــاבش بـــوב؟!

یـــا خـــوבراבر آغـــــوشבیـگــرےتصـــور مــےکـرב؟؟؟ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

☆ハート★ のデコメ絵文字 برایم ڪــَـف زدند . . . در آغوشـَـم گرفتند، ☆ハート★ のデコメ絵文字
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 تایید و تشویقــَـم ڪردند .. ڪـہ آخــر فرامـــوشت ڪــردم 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدے تــَـصنعـے مهمـاטּ است 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 اما بیــטּ ِ פֿـــودمـاטּ باشــد، 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 هنــوز تنهـــا دلـبـَـرڪــَـم تـــはーと のデコメ絵文字ــو هسـتــے 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

bull; כפֿــتـر بــ ـآش .. !

bull; פֿـــوכت بــ ـآش .. !

bull; بــگــذآر گــرگـــ هــ ـآــے شــهــر .. !

bull; هـــــر چـــﮧ مــــے פֿـوآهــنــכ بــــــگـــویــنــכ .. !

bull; بـــﮧ כنــیــ ـآ آمـــכه انــכ تــ ـآ زوزه بــڪــشــنــכ .. !ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

تا حالا فكر كرديد چرا دخترا بهتون ميگن داداش؟


خوبه بعضي از پسرا بدونن كه چرا دخترا بهشون ميگن داداش:


ميگن داداش : يعني زياد بهم نزديك نشو


ميگن داداش : كه وقتي مزاحم پيدا كردن بتونن با كمك داداشي ردش

كنن


ميگن داداش : كه وقتي ناراحتن با يكي حرف بزنن

ميگن داداش : كه وقتي ميخان لج يكي رو در بيارن از داداش كمك

بگيرن


ميگن داداش : كه گاهي چيزايي رو كه نميدونن ازشون ياد بگيرن


ميگن داداش : يعني من نميخوام دوست پسر داشته باشم بي خيال من شو


ميگن داداش : كه هم باهات حرف بزنن و هم از هر پيشنهاد ناراحت

كننده اي در امان باشن


ميگن داداش : چون محبت داداش از دوست پسر بيشتره!ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com بـَعضـوَפֿــتـآبـآیـَـכ تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تـَنهـآبـآشـےتَنهـآـےِتَنهـآ.... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com هـےآهَنـگــگوشـبــכے،فِكــڪـُـنـے، تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com هَمــہچیـوبـریزـےتـُوפֿــوכتـــ... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تـآمـَرزِاِنفجـآربـرـے.... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com اونـوَפֿـتـכرِاُتـآقـُبـآزڪـُـنےُبـآهَمـوטּ تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com لـَبפـنכمـَسפــَرــہـےهَمیشگـے تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com وـآنِــموכڪـُـنـے تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com ڪـہهَمــہچےפـوبــہ.. تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

من زنم.....وقتی خسته ام...

وقتی کلافه ام....وقتی دلتنگم

بشقاب ها را نمی شکنم...شیشه ها را نمی شکنم

غرورم را نمی شکنم....دلت را نمی شکنم

در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد

این بغض لعنتی استادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

hearts;بگذاراعترافکنمکهبدجوردلمبرایتتنگشدهhearts;

hearts;فکرنکنبیوفاهستم،دلمازسنگنشده...hearts;

hearts;اعترافمیکنماینکدرحسرتروزهایشیرینباتوبودنمhearts;

hearts;باورنمیکنماینکبیتوامhearts;

hearts;کاشمیشددوبارهبیاییویکلحظهدستهایمرابگیریhearts;

hearts;کاشمیشددوبارهبیاییولحظهایمراببینیhearts;

hearts;تادوبارهبهچشمهایتخیرهشوم،hearts;

hearts;تابرهمهغموغصههایبیتوبودنچیرهشومhearts;

hearts;کاشمیشددوبارهبیاییولحظهاینگاهتکنم،hearts;

hearts;باچشمهایمنازتکنمhearts;

hearts;درحسرتچشمهایتهستمhearts;

hearts;،چشمهاییکههمیشهبادیدنشدنیایمعاشقانهمیشدhearts;

hearts;بگذاراعترافکنمکهبدجوردلمهوایتراکردهhearts;

hearts;درحسرتگرمیدستهایت،hearts;

hearts;تاکیبایدخیرهشومبهعکسهایت،hearts;

hearts;هنوزهمعاشقم،عاشقآنبهانههایت...hearts;

hearts;کاشبودیوبهبهانههایتنیزراضیبودم،hearts;

hearts;کاشبودیومندیگرازسردینگاهتشاکینبودمhearts;

hearts;هرچهخواستمازتوبگذرمازهمهچیزگذشتمجزتو،hearts;

hearts;هرچهخواستمفراموشتکنمهمهرافراموشکردمجزتو،hearts;

hearts;هرچهخواستمبهخودمبگویمهیچگاهندیدمتورا،hearts;

hearts;چشمهایمرابستموبازهمدیدمتورا،hearts;

hearts;هرچهخواستمدلمراآرامکنم،hearts;

hearts;آرامنشددلموبیشتربهانهتوراگرفت،هرچهخواستمبگویمبیخیال،hearts;

hearts;بیخیالتنشدموبهخیالتتاجاییکهفکرشهمنمیکنیرفتم...hearts;

hearts;میخواستمباتنهاییکناربیایم،دلمباتنهاییکنارنیامدhearts;

hearts;میخواستمدلمراراضیکنم،hearts;

hearts;یادتوبازهمبهسراغمآمد،میخواستمازایندنیادلبکنم،hearts;

hearts;دلمبامنراهنیامد ...hearts;

hearts;بگذاراعترافکنمکهدلمدرچهحالیست،hearts;

hearts;بدجورازنبودنتشاکیست،hearts;

hearts;هرجاهستیبرگردکهاصلاحالمخوبنیست....hearts;ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

همه چیز خنده دار بود....

داشتن تو...!

بودن من ; ماندن ما....!
رفتن تو...
این همه آه....
گاهی از این همه خنده گریه ام میگیرد....


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

دلم تنگ است ....

بیمارم...

بیمار ندیدنت ...نبوییدنت ....

تو از حال و روز من چه می دانی آخر ...

چه خبر داری چه بر سر دلم آمده ....

منم و من ....و مانده در این همه مصیبت و بلا....

تنها تو چشم نپوشیده ای از من ....

که او هم کنارم زده ...

نه ....کنار نزده ...ولی نظر لطفش کم شده ...

البته حق دارد ...سر تو پل های بودن او را شکستم ...

حالا من درمانده به که ..به کجا پناه ببرم...ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵
فـاجعـﮧیــعنـے ...
آنقــבر בر تـو غــرق شـــבه امـ
کــﮧ از تلاقـــى نگاهـــمـ بـا בیگرے احســـاسخیانــتمیـــکنمـ!!
عشـــقیعنـے همیـטּ ...


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ]