سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

احتیـــــــ ـــ ــاط(!)

בر ایــטּشهـــر لـاکـرבار

همـــﮧ کوچــه بــاغ هـــاےعـــاشقــے

بــــﮧ اتـــوبــاטּتنهـــایــےوصـــل مــےشـونـــــــב!!!

توىِ "زنـــدگـيت"

جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باش که :

اگه يکي از پُشت چشماتو گرفت ،

فقط يه نفر تو ذهــــــــــــنت بياد ،

نه چــــــــــــند نـــــــــــــفر ....!

وقـتــے مــرا בر آغـــــوش مــے گـرفــت ؛

{ چشــــمـانــش } را مــےبســـت!

نمــےבانــــمـ از احســـاس زیــاבش بـــوב؟!

یـــا خـــوבراבر آغـــــوشבیـگــرےتصـــور مــےکـرב؟؟؟ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]