سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

hearts;بگذاراعترافکنمکهبدجوردلمبرایتتنگشدهhearts;

hearts;فکرنکنبیوفاهستم،دلمازسنگنشده...hearts;

hearts;اعترافمیکنماینکدرحسرتروزهایشیرینباتوبودنمhearts;

hearts;باورنمیکنماینکبیتوامhearts;

hearts;کاشمیشددوبارهبیاییویکلحظهدستهایمرابگیریhearts;

hearts;کاشمیشددوبارهبیاییولحظهایمراببینیhearts;

hearts;تادوبارهبهچشمهایتخیرهشوم،hearts;

hearts;تابرهمهغموغصههایبیتوبودنچیرهشومhearts;

hearts;کاشمیشددوبارهبیاییولحظهاینگاهتکنم،hearts;

hearts;باچشمهایمنازتکنمhearts;

hearts;درحسرتچشمهایتهستمhearts;

hearts;،چشمهاییکههمیشهبادیدنشدنیایمعاشقانهمیشدhearts;

hearts;بگذاراعترافکنمکهبدجوردلمهوایتراکردهhearts;

hearts;درحسرتگرمیدستهایت،hearts;

hearts;تاکیبایدخیرهشومبهعکسهایت،hearts;

hearts;هنوزهمعاشقم،عاشقآنبهانههایت...hearts;

hearts;کاشبودیوبهبهانههایتنیزراضیبودم،hearts;

hearts;کاشبودیومندیگرازسردینگاهتشاکینبودمhearts;

hearts;هرچهخواستمازتوبگذرمازهمهچیزگذشتمجزتو،hearts;

hearts;هرچهخواستمفراموشتکنمهمهرافراموشکردمجزتو،hearts;

hearts;هرچهخواستمبهخودمبگویمهیچگاهندیدمتورا،hearts;

hearts;چشمهایمرابستموبازهمدیدمتورا،hearts;

hearts;هرچهخواستمدلمراآرامکنم،hearts;

hearts;آرامنشددلموبیشتربهانهتوراگرفت،هرچهخواستمبگویمبیخیال،hearts;

hearts;بیخیالتنشدموبهخیالتتاجاییکهفکرشهمنمیکنیرفتم...hearts;

hearts;میخواستمباتنهاییکناربیایم،دلمباتنهاییکنارنیامدhearts;

hearts;میخواستمدلمراراضیکنم،hearts;

hearts;یادتوبازهمبهسراغمآمد،میخواستمازایندنیادلبکنم،hearts;

hearts;دلمبامنراهنیامد ...hearts;

hearts;بگذاراعترافکنمکهدلمدرچهحالیست،hearts;

hearts;بدجورازنبودنتشاکیست،hearts;

hearts;هرجاهستیبرگردکهاصلاحالمخوبنیست....hearts;ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]