سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

وَقتــــ‗__‗ــــی دِلتَــــ‗__‗ـــنگَم


بَُشــــ‗__‗ــــقاب ها را نِِمی شـــ‗__‗ــــکَنَم

شیــــ‗__‗ــــشه ها را نِمــــ‗__‗ــــی شکَنَـ_ـم

غــــ‗__‗ـــرورَم را نِمـ_ـی شکَــــ‗__‗ــــنَم

دِلَــــ‗__‗ـــت را نِمـ_ـی شکَـــ‗__‗ــــنَم

دَر این دِلتَنــــ‗__‗ــــگی ها زورَم به تَنــــ‗__‗ــــها چیزی که میـــ‗__‗ــــرِسَد ،

این بُغضِ لَعنَتـــ‗__‗ـــی استــــــ ... !!ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]