سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

مــטּ تــنــهــا کـــمــﮯ مــتــفــاوتــمـ ....


وقــتــﮯ تـــمـــام בرבهـــاﮮ בنــــیـــا


روﮮ شــانـــﮧهـــاﮮ בפֿـــتـــَرانــﮧ ام کــوه مــﮯ شــود


و مــטּ بــﮧ پـــهــنـــآﮮ تمـــام کــــــوه پـــایــــﮧ هـــا


لـــبــפֿــنــב مـــﮯ زنــــم....ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]