سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

قول داده اَم...

گاهـــﮯ

هَر اَز گاهـــﮯ

فانـــوس یادَت را

میاטּ ایـטּ کوچه ها بـﮯ چراغ و بـﮯ چلچلـﮧ، روشَـטּ کنَم

خیالـت راحـَــت!

مَـטּ هَماטּ منـــَــم؛

هَنوز هَم دَر این شَبهاے بـﮯ خواب و بـﮯ خاطـــِره

میاטּ این کوچـﮧهاے تاریک پَرسـﮧ میزَنـَم

اَما بـ
ﮧ هیچ سِتاره ے دیگـَرے سَلام نَخواهــَـم کَرد....ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]