سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

رابطه ها را باید ساخت.

هیچ رابطه ای خود به خود خوب نیست.

هیچ رابطه ای خود به خود زنده نمی ماند.

گلدان را بی آب دادن اگر رها کنید، می میرد.

رابطه ها را به امید زمان رها کنید، می میرند.

ما در مثلث تکراری سیزیف، ما در دایره تکراری پردستینیشن (پیش سرندشت) به اختیار خودمان هیچ چیز به جز "عشق" نداریم.

رابطه های تان را به امان خدا و زمان رها نکنید.

زمان دشمن سرسخت رابطه هاست

و خدا هیچ کاری نمی کند.

رابطه ها گلدان مصنوعی نیستند که تا ابد لبخندزنان و صاف صاف باقی بمانند.

رابطه ها جان دارند

و جاندارها می میرند.

برای هزارمین بار می گویم که: رابطه ها را اگر هر روز نوازش نکنید، بی شک می میرند.

نگذارید که این گلدانها هی بمیرند

و هی بروید گلدان تازه ای بخرید.

کشتن اینهمه گلدان منجر به پیدا کردن گلدانی جادویی که خود به خود تا ابد زنده بماند نمی شود.

(مهدیه لطیفی)ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]